Jak układać przewody elektryczne na poddaszu?

Na poddaszu szczególnie trzeba zadbać o zasady układania przewodów elektrycznych ze względu na obecność materiałów palnych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, ekspozycja na wysoką temperaturę latem i złożoną konstrukcję dachu. Prowadzenie instalacji elektrycznej pod dachem wymaga dokładnego wykonawstwa i znajomości wymogów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

Na trasy przewodów instalacji elektrycznej na poddaszu wpływ ma liczba i kąt skosów, załamania połaci dachowej oraz ścianka kolankowa i jej wysokość. Jako zewnętrzna ściana ułatwia ona adaptację pomieszczenia użytkowego i prowadzenie przewodów elektrycznych, jednak nie wszystkie projekty ją przewidują, co może komplikować prowadzenie okablowania.

Jak układać przewody w połaci dachowej?

Jeśli konstrukcja zadaszenia zawiera ścianę kolankową, można w niej łatwo poprowadzić okablowanie. Bardziej problematyczna może być sytuacja, w której poddasze jest

Schemat instalacji elektrycznej – firma NKT

w całości przykryte dachem skośnym, a projekt instalacji przewiduje prowadzenie przewodów zasilających gniazda i źródła światła w przestrzeni połaci dachowej. Dach to przegroda niejednorodna, zazwyczaj docieplana wełną mineralną o właściwościach niepalnych. Termoizolacja jest zamykana pomiędzy folią paroprzepuszczalną od góry i paroizolacyjną od dołu, co chroni ją przed zawilgoceniem pod wpływem pary wodnej.

 • Aby uniknąć przerwania warstwy paroizolacji, instalację najlepiej poprowadzić wzdłuż drewnianych krokwi, między folią paroizolacyjną a zabudową z płyt gipsowo-kartonowych lub deskowaniem [rys. 2].
 • Zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków” drewno to materiał palny klasy D, dlatego podstawowym założeniem planowania instalacji elektrycznej w takim przypadku jest zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ogólnych wytycznych w tym zakresie dostarcza Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719, które mówi, że „zabronione jest instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem”.
 • Dlatego przewody należy bezwzględnie prowadzić w atestowanych rurach osłonowych z tworzywa o właściwościach samogasnących, nierozprzestrzeniających płomienia, co pozwoli oddzielić je od drewnianego podłoża. Rury mocuje się do krokwi za pomocą klipsów montażowych, również samogasnących i nierozprzestrzeniających płomienia.
 • Niewskazane jest przytwierdzanie przewodów do stalowych profili montażowych, co może powodować ryzyko przebicia izolacji przewodu na etapie montażu płyt gipsowo-kartonowych blachowkrętami.
 • Należy pamiętać, że konstrukcja dachu ulega naprężeniom pod wpływem zmian termicznych i wilgotnościowych, dlatego rury i przewody należy prowadzić z zapasem długości, tak by wyeliminować ryzyko przerwania izolacji przewodu pod wpływem czynników mechanicznych.
 • Rury, w których prowadzi się przewody, powinny być przy tym odpowiednio giętkie i odporne na ściskanie do 320 N.
 • W przypadku, gdy poddasze jest wykończone drewnianymi deskami, należy dodatkowo zadbać o odpowiednie oddzielenie gniazd elektrycznych i źródeł światła, które pracując w wysokich temperaturach mogą stanowić źródło potencjalnego pożaru. Należy je umieszczać w atestowanych puszkach z tworzywa samogasnącego, nierozprzestrzeniającego płomienia, jaki mógłby powstać wskutek nadmiernego wzrostu temperatury, stopienia izolacji przewodów i iskrzenia.

Jak planować trasy przewodów?

Zasady wyznaczania tras instalacji elektrycznych w skośnych połaciach są takie same, jak w przypadku ścian pionowych.

 • Zgodnie z prenormą N SEP-E-002 dla strychów poziome trasy powinny znajdować się na wysokości 30 cm licząc od sufitu, 30 cm nad powierzchnią

  Sypialnia na poddaszu

  podłogi odpowiednio dla przewodów zasilających gniazda i 115 cm dla łączników oświetleniowych.

 • Pionowe trasy należy umieszczać w odległości 15 cm od ościeżnicy lub zbiegu ścian.
 • Łączniki umiejscawia się w taki sposób, by środkowa część obudowy nie znajdowała się wyżej niż 115 cm nad powierzchnią podłogi, zaś gniazdka wtyczkowe umieszcza się w dolnej poziomej strefie instalacyjnej biegnącej do 30 cm nad podłogą.
 • Ponieważ mechaniczne mocowanie przewodów do krokwi pokrytych folią paroprzepuszczalną może wiązać się z jej przerwaniem, należy te miejsca bezwzględnie uszczelnić. Konieczność wykonywania dodatkowych otworów na puszki można wyeliminować, łącząc przewody z łącznikami i oprawami, z pominięciem puszek rozgałęźnych.
 • Zasady prowadzenia tras przewodów zostały przedstawione na schemacie poniżej. Wymaga to wykorzystania większej długości przewodów, jednak pozwala zminimalizować liczbę miejsc, w których izolacja dachu ulega przerwaniu.

  Zasady prowadzenia tras przewodów – schemat firmy NKT

 • Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja z wykorzystaniem puszek rozgałęźnych (rys.4) z tworzywa o właściwościach samogasnących, nierozprzestrzeniających płomienia, jednak ze względu na większą liczbę połączeń, konieczne jest zachowanie zwiększonej ostrożności podczas obróbki przewodów.
 • Do wykonywania połączeń lepiej stosować atestowane złączki niż skręcać żyły, gdyż może to powodować wzrost rezystancji przejścia prądu w tych miejscach i w konsekwencji wzrost temperatury. Standardowo stosuje się przewody o izolacji na napięcie robocze 450/750V jak NKT instal PLUS, odpowiednio w obwodach instalacji oświetlenia NKT instal PLUS YDY pżo 3 x 1,5 i obwodach gniazd wtyczkowych – NKT instal PLUS YDYpżo 3 x 2,5. Umieszczona na nich identyfikacja kolorystyczna w postaci podłużnej linii: zielonej dla przekroju 3 x 2,5 mm 2 i niebieskiej dla przekroju 3 x 1,5 mm 2 pozwala nie tylko łatwo rozróżnić przekroje, lecz również ułatwia lokalizację poszczególnych żył funkcyjnych przewodów i eliminuje ryzyko ewentualnego uszkodzenia izolacji żyły roboczej podczas obróbki.