Komu potrzebny jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku wykonuje się, by określić energooszczędność budynku przygotowywanego do termomodernizacji. W audycie jest zawarty zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z termomodernizacją. Brane są pod uwagę koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z niego oszczędności energii.

Sporządzenie audytu energetycznego budynków jest też konieczne, gdy inwestor chce zaciągnąć kredyt na termomodernizację i skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. (Dzienniku Ustaw nr 223 z 29 grudnia 2008 roku, pozycja 1459. Nowelizacja w dniu 7 czerwca 2010 – Dziennik Ustaw nr 76, pozycja 493.)
Obecnie audyt energetyczny wykorzystuje się również przy innych dofinansowaniach nie tylko z mocy ustawy termomodernizacyjnej. Audyty energetyczne służą pozyskiwania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, dofinansowania z innych środków celowych na poziomie samorządowym. Obecnie na poziomie krajowym audyt energetyczny można wykorzystać do uzyskania dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

Jak znaleźć dobrego audytora?

Izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL

Izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL

Audytorów można szukać w Internecie. Można też zgłosić się do Narodowej Agencji Poszanowania Energii bądź do Krajowej Agencji Poszanowania Energii, które to instytucje prowadzą szkolenia audytorów i dysponują bazą kontaktów. Można też skorzystać z pomocy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które to mają specjalny dział zatrudniający doradców energetycznych.

Ile kosztuje audyt?

Ceny są umowne i przeważnie kalkulowane w zależności od metrażu bądź kubatury budynku. Koszt audytu zależy także od poziomu skomplikowania prac, a dokładnie od grupy, do jakiej należy budynek. Budynki są podzielone na:

  • Grupa I – budynki jednorodzinne wolno stojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej.
  • Grupa II – budynki wielorodzinne, internaty i hotele, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o kubaturze do 8000 m3.
  • Grupa III – szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze powyżej 8000 m3, a także budynki z grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie.
  • Grupa IV – budynki z grupy III z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

Przybliżone koszty audytu energetycznego:
Budynki grupy I – 1000-1800 zł
Budynki grupy II – 2500-4000 zł
Budynki grupy III – od 4500 zł
Budynki grupy IV – od 5500 zł

Jakie dokumenty mogą być potrzebne audytorowi?

– oryginalny projekt budynku lub inwentaryzacja obiektu oraz projekty
dotyczące różnych robót wykonywanych w budynku
– książka obiektu budowlanego
– dokonywane przeglądy okresowe, co pomaga określić stan techniczny budynku
– informacje o zużyciu ciepła i kosztach energii na podstawie faktur i obowiązujących aktualnie taryf
– wytyczne dotyczące np. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
– informacja czy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków.
Co warto wiedzieć o domu energooszczędnym

Jaki są korzyści z wykonania audytu?

W wyniku audytu powstanie szczegółowy opis stanu budynku, jego paramentów. Będzie on dotyczył systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach), stolarki otworowej (okna i drzwi).
Audytor stosuje nowoczesne urządzenia miernicze, które pozwalają ocenić parametry poszczególnych elementów budynki.
Najistotniejsze korzyści to:
– optymalne zaplanowanie modernizacji systemu grzewczego oraz izolacji termicznej budynku
– określenie kosztów termomodernizacji budynków
– możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji
– określenie oszczędności, jakie można zyskać dzięki termomodernizacji
– otrzymanie założeń do projektu budowlanego.

Co nazywa się przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

To takie ulepszenia jak:
– ulepszenie, dzięki któremu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej
– ulepszenie, w wyniku którego zmniejszą się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Dlaczego warto modernizować?

Audyt a premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Do tego jest konieczne wykonanie audytu energetycznego.
Komu przysługuje premia? Każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Ile wynosi taka premia? Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie może to być więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego).

Jakie są warunki przyznania premii?
– jeżeli w wyniku termomodernizacji zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, o co najmniej 10%
– jeżeli zmniejszy się zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, o co najmniej 15%
– jeżeli zmniejszą się roczne straty energii o co najmniej 25%
– roczne koszty pozyskania ciepła zmniejszą się o co najmniej 20%
– nastąpi zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zostanie zastosowana wysoka kogeneracja.